Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość. Czytaj więcej »

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość. Czytaj więcej »

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość. Czytaj więcej »

Aktualności

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo publikację dotyczą podsumowania projektu pod nazwą: „E-start mieszkańców Gminy Babiak”.

www.e.babiak.org.pl/pliki/e-start_druk.pdf

__

Na przełomie sierpnia i września łącznie 7 gospodarstw domowych zrezygnowało z otrzymanego sprzętu komputerowego. Sprzęt otrzymały osoby z listy rezerwowej i nowej listy wytypowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku.  Korzystanie ze sprzętu i z Internetu wymaga rzadkich interwencji informatyka obsługującego gospodarstwa domowe, co potwierdza skuteczność przeprowadzonych szkoleń.

__

W miesiącu sierpniu w 30 gospodarstwach domowych odbył się planowy (co kwartalny) przegląd techniczny sprzętu. Nie stwierdzono ingerencji w sprzęt, umyślnych zniszczeń czy nienaturalnego zużycia, co świadczy o użytkowaniu sprzętu zgodnie z umową.

__

W dniach 23. i 24. lipca odbył się drugi z kursów dla osób, które otrzymały zestaw komputerowy. W dwudniowym kursie zaawansowanym udział wzięli przeważnie młodsi domownicy (w kursie podstawowym dominowali dorosli). Dwie 15-osobowe grupy szkoliły się w następującym zakresie:

• edytor tekstu – MS Word,

• arkusz kalkulacyjny – MS Excel,

• prezentacje graficzne – Ms PowerPoint,

• edycja zdjęć,

• zakładanie i obsługa poczty elektronicznej,

• zakładanie witryn internetowych (szablony WWW, ftp),

• portale społecznościowe.

W trakcie przerw uczestnikom zapewniono serwis kawowy oraz obiad. każdy otrzymał także materiały szkoleniowe (podręcznik, notatnik, długopis, wydrukowana prezentację i płytę CD z wykładem). Drugiego dnia, na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenia.

___

W dni 12.07.2012 r. odbył się drugi z kursów komputerowych (podstawowy) dla członków gospodarstw domowych, które otrzymały sprzęt komputerowy. Zapraszamy do galerii.

___

Gmina Babiak rozstrzygnęła postępowanie przetargowe na instalacje oraz dostawę internetu dla gospodarstw domowych oraz do jednostek podległych. Do 31.12.2013 r. dostawca sygnału będzie firma „KOL-NET” z Koła. Planowany termin uruchomienia internetu to sierpień 2012 r.

___

W dniu 11.07.2012 r. odbył się kurs komputerowy podstawowy dla pierwszej grupy 15 osób z gospodarstw domowych. Szkolenie poprowadziła firma P.H.U. Dawidos.net. W ramach kursu zapewnialiśmy materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad. W dniu 12.07.2012 r. planowany jest kurs dla drugiej grupy. Zapraszamy do galerii.

___

Do szkół trafiły koszulki z logo i nazwą projektu. Zostały rozdysponowane wœród uczniów szkół w Babiaku, Brdowie i Bogusławicach.

___

Przekazanie sprzętu do szkół i jednostek podległych
W dniu 30 i 31.05.2012 r. zakończono dostawy sprzętu informatycznego w ramach projektu „E-start mieszkańców gminy Babiak”.
Następnego dnia (przy okazji Dnia Dziecka), sprzęt trafił do szkół w Babiaku, Brdowie i Bogusławicach. Zapraszamy do galerii dokumentującej te wydarzenia. Dzień wcześniej zakończono także dostawy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku. Wkrótce rozpocznie się instalacja zakupionego sprzętu.

___

Kolejne dostawy..
W dniu 29.05.2012 r. przesyłką kurierską dotarł kolejny sprzęt komputerowy. Zapraszamy do galerii.

___

Przekazywanie sprzętu do jednostek podległych.

W dniu 29.05.2012 r. dokonano pierwszego przekazania sprzętu informatycznego do jednostek podległych gminie, tj. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku.  W ciągu najbliższych dni nastąpi reszta dostaw. Częściowe przekazanie miało na celu przede wszystkim przygotowanie pomieszczeń na resztę zamówień.

___

Dostaw ciąg dalszy…

W dniu 25.05.2012 r. do Urzędu Gminy dojechała kolejna przesyłka ze sprzętem informatycznym. Według deklaracji Wykonawcy jest to przedostatni z transportów. Do końca maja sprzęt zostanie dostarczony do Zamawiającego, zaewidencjonowany i przygotowany do dalszego przekazania.

___

Dostawy sprzętu komputerowego

W dniu 23.05.2012 r. do Urzędu Gminy dotarły pierwsze przesyłki kurierskie ze sprzętem informatycznym. Zespół projektowy dokonał przeglądu sprzętu, oklejenia logotypami projektu i nadał numery ewidencyjne. Zapraszamy do działu „Galeria”, gdzie będą na bieżąco zamieszczane zdjęcia z przebiegu projektu.

___

Wybór zespołu zarządzającego projektem „E-start mieszkańców Gminy Babiak”

Po przeprowadzonym konkursie ofert, 02 kwietnia 2012 r. Gmina Babiak podpisała umowy z osobami tworzącymi zespół projektowy. W jego skład weszli:

 1. Koordynator projektu: Radosław Bartczak
 2. Asystent koordynatora projektu: Krystyna Nawrocka
 3. Obsługa finansowa projektu: Marzena Waligórska
 4. Informatyk obsługujący jednostki JST: Waldemar Zasadziński
 5. Informatyk obsługujący gospodarstwa domowe: Marcin Drapiński.

Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak, pok. nr 14. Szczegółowych informacji o projekcie udziela: Radosław Bartczak, tel. 63 27 11 071, e-mail: fundusze@babiak.org.pl., www.babiak.org.pl.

___

Gmina Babiak zleciła w drodze zapytań ofertowych wykonanie materiałów promocyjnych Poniżej projekt banera, ulotki i plakatu.

http://www.e.babiak.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/ulotka.pdf

http://www.e.babiak.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/plakat.pdf

___

„E-start mieszkańców Gminy Babiak”

Od kwietnia 2012 r. Gmina Babiak rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, tytuł projektu: „E-start mieszkańców Gminy Babiak”. Okres realizacji projektu to: kwiecień 2012 – marzec 2013 r. Wartość projektu wynosi: 960.919,74 zł, a dofinansowanie unijne to 746.779,10 zł. 

Cel ogólny: Inicjowanie działań o charakterze gospodarczym i społecznym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu.

W projekcie 30 gospodarstw domowych i 6 jednostek podległych gminie, uzyskają dostęp do Internetu, w okresie realizacji i utrzymania trwałości rezultatów projektu.

Cele szczegółowe:

Wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostarczenie Internetu w okresie realizacji projektu i wymaganej trwałości rezultatów:

 1. 30 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Babiak w oparciu o kryterium dochodowe lub kryterium niepełnosprawności
 2. 6 jednostkom podległym Wnioskodawcy, położonym na obszarze jego działania:
 1. Zespół Szkół w Brdowie                                                             32 szt
 2. Zespół Szkół w Bogusławicach                                                   32 szt
 3. Szkoła Podstawowa w Babiaku                                                  31 szt
 4. Gimnazjum w Babiaku                                                               31 szt
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku (GOPS)              7 szt
 6. Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku (GOK)                                   4 szt
 1. dostarczenie, instalacja, serwisowanie sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania do 30 gospodarstw domowych  i do 6 jednostek podległych Wnioskodawcy objętych projektem
 2. podniesienie wiedzy i umiejętności BO projektu, w zakresie obsługi komputera  i Internetu

Projekt ma neutralny wpływ na środowisko i jest realizowany w oparciu o zasadę równych szans i niedyskryminację (we wszelkich aspektach w odniesieniu do odbiorców i realizatorów, we wszystkich fazach realizacji projektu). Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak, pok. nr 14. Szczegółowych informacji o projekcie udziela: Radosław Bartczak, tel. 63 27 11 071, e-mail: fundusze@babiak.org.pl., www.babiak.org.pl.